استاندارد نصب شستی اعلام حریق

ارتفاع شستی اعلام حریق از کف تمام شده باید 120 تا 160 سانتی متر باشد ولی برای دسترسی افراد ناتوان جسمی این فاصله بین 120 تا 140 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

بدون هيچگونه دوره آموزشي ، با خواندن يك كتاب ، برقكار ساختمان باش