اضافه بارچيست

اگر از سيمي كه براي انتقال جريان 10 آمپر طراحي شده است جريان 15 آمپر عبور كند ، سيم 5آمپر اضافه بار كشيده است . اضافه بار باعث گرم شدن سيم وآتش سوزي مي شود.

آموزش عملي برقكاري ساختمان تنها با خواندن يك كتاب

برچسبها: اضافه بار