انواع دوشاخه

1- دوشاخه هاي پيچ ومهره اي: مزيت اين دوشاخه ها اين است كه در صورت پاره شدن سيم دوشاخه مي توان دوشاخه را باز كرد ومجدداً سيمي را به ان اتصال داد.

انواع دوشاخه برق

2- دوشا خه هاي پرسي: درصورت پاره شدن سيم ديگر نمي توان از دوشاخه استفاده كرد.

مجموعه استاد شاگرد برق را همراه خود داشته باشيد

برچسبها: انواع دوشاخه