تغذيه الكتروموتور از مدار روشنايي

مي توان از هر مدار روشنايي يك يا دو الكتروموتور كوچك را به شرط آنكه مجموع توان الكتروموتورها از 100 وات تجاوز نكند تغذيه كرد. اين قانون براي تغذيه فن از مدار روشنايي در دستشويي كاربرد دارد.

آموزش عملي برقكاري ساختمان تنها با خواندن يك كتاب