تغذیه پریز ها توسط مدار حلقوی

در استاندارد انگلیس برای تغذیه پریز ها از مدار حلقوی استفاده می شود. به این معنا که یک انشعالب 2/5 از  یک فیوز 16 آمپری شروع وپس از اتصال به اخرین پریز به خروجی همان فیوز متصل می شود. در این روش ابتدا وانتهای یک مدار به یک فیوز متصل است .  بر اساس مقررات این گونه انشعاب می تواند هر تعداد پریز را که در 100 متر مربع مساحت زیر بنا قرار داشته باشد تغذیه کند.

http://ghods.old.iums.ac.ir/uploads/208608_p4sl9oag_125027.gif

بدون هيچگونه دوره آموزشي ، با خواندن يك كتاب ، برقكار ساختمان باش