تقسيم بندي سيم هاي برق از نظر رشته

تقسيم بندي سيم هاي برق از نظر رشته

1- سيم هاي تك رشته :در سيم كشي هاي توكار بيشتر استفاده مي شوند وبيشترين كاربرد را دارند.

2- سيم هاي دورشته:در سيم كشي روكار بيشتر استفاده مي شوند . به آنها سيم هاي سفيد نيز گفته مي شود

آموزش عملي برقكاري ساختمان تنها با خواندن يك كتاب