رله بي متال يا حرارتي

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

از اين وسيله براي حفاظت از الكتروموتورهاي سه فاز وتكفاز در برابر اضافه بار استفاده مي شود. در اين رله ها بر اثر عبور جریان ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یا بد. چون ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکت ها باز و مدار قطع می شود.هر رله بی متال دارای دو کنتاکت فرمان می باشد. یک کنتاکت که در حالت عادی بسته است و در زمان عمل کردن رله به حال باز درمی آید و مدار فرمان را قطع می کند. این کنتاکت با شماره  (95-96) مشخص شده است. یک کنتاکت دیگر که درحالت عادی باز است و پس از عمل کردن رله به حالت بسته در می آید و می تواند مدار یک آژیر خطر یا چراغ سیگنال را ببندد. این کنتاکت با شماره (96-97) مشخص شده است.

مجموعه نقشه های برق (ساختمان و صنعتی ) 

اتصال بي متال