رنگ بندی کابل های مخابراتی

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

رنگ بندی کابل های مخابراتی

کابل های مخابارتی دارای دو دسته رنگ اصلی و فرعی می باشند. رنگ های اصلی به ترتیب سفید، قرمز، مشکی، زرد و بنفش هستند و رنگ های فرعی به ترتیب آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای و طوسی هستند. کلیه کابل های مخابراتی از ترکیب رنگ های اصلی با رنگ های فرعی بدست می آیند. به این ترتیب که یک رنگ اصلی با 5رنگ فرعی، پنج زوج را تشکیل می دهد و نهایتا از این ترکیب رنگ های اصلی و فرعی بیست و پنج زوج تشکیل می شود. برای روشن شدن بحث به شکل زیر توجه نمایید.

Color telecommunication cable

مجموعه کامل آموزش برقکاری ساختمان و صنعتی

حال شاید این سوال پیش آید که کابل هایی با تعداد زوجی بیش از 25زوج چگونه رنگ بندی می شوند. همانطور که گفته شد همه ی کابل ها از همین رنگ ها تولید می شوند به این ترتیب که پس از دسته شدن بیست و پنج زوج اول دور آن یک نوار پیچیده می شود که با همین رنگ ها دسته بندی 25زوج اول و دوم و الی آخر مشخص می شود. ترتیب رنگ بندی یک دسته بیستو پنج زوج را در جدول زیر مشاهده نمایید.

    شماره زوج

 

رنگ زوج

 

    زوج اولسفید آبی
    زوج دومسفید نارنجی
    زوج سومسفید سبز
    زوج چهارمسفید قهوه ای
    زوج پنجمسفید طوسی
    زوج ششمقرمز آبی
    زوج هفتمقرمز نارنجی
    زوج هشتمقرمز سبز
    زوج نهمقرمز قهوه ای
    زوج دهمقرمز طوسی
    زوج یازدهممشکی آبی
    زوج دوازدهممشکی نارنجی
    زوج سیزدهممشکی سبز
    زوج چهاردهممشکی قهوه ای
    زوج پانزدهممشکی طوسی
    زوج شانزذهمزرد آبی
    زوج هفدهمزرد نارنجی
    زوج هجدهمزرد سبز
    زوج نوزدهمزرد قهوه ای
    زوج بیستمزرد طوسی
    زوج بیست و یکمبنفش آبی
    زوج بیست و دومبنفش نارنجی
    زوج بیست و سومبنفش سبز
    زوج بیست و چهارمبنفش قهوه ای
    زوج بیست و پنجمبنفش طوسی

مجموعه کامل آموزش برقکاری ساختمان و صنعتی

نوع کاربری کابل مخابراتی

کابل های مخابراتی دارای دو نوع عمده کاربری کابل های هوایی و کابل های زمینی می باشند. کابل های هوایی دارای روکش مستحکم جهت مقاوم سازی کابل در برابر بارندگی و نور خورشید می باشند. این کابل ها به صورت متداول به رنگ مشکی هستند و به واسطه روکش مقاوم، قابلیت خمش کمی دارند و شکننده تر می باشند. کابل های زمینی که دارای رنگ طوسی هستند از نظر انعطاف پذیری در شرایط بهتری هستند و در محیط داخلی ساختمان کاربرد دارند و در صورتی که به صورت OUTDOOR استفاده شوند معمولا داخل لوله استفاده می شوند.

تعداد زوج کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی در تعداد زوج های مختلف تولید می شوند. سیم تلفن تک زوج با عنوان سیم رانژه شناخته می شود که بیشتر برای ارتباط برقرار کردن (بخت زدن) بین پورت های ترمینال های کروز استفاده می شود. سیم تلفن دو زوج بیشتر برای ارتباط گوشی های تلفن با پریز تلفن مورد استفاده قرار می گیرند. تقسیم بندی کابل های مخابراتی از نظر تعداد زوج مطابق ذیل می باشد.

کابل دو زوج
کابل چهار زوج
کابل شش زوج
کابل ده زوج
کابل پانزده زوج
کابل بیست زوج
کابل بیست و پنج زوج
کابل سی و دو زوج
کابل پنجاه زوج
کابل صد زوج
کابل دویست زوج

معمولا برای ظرفیت های بیشتر از فیبر نوری استفاده می شود و فیبر نوری در مقصد به دستگاه PNU متصل شده و خروجی های زوج سیم آنالوگ از دستگاه PNU توزیع می شوند.

سطح مقطع کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی دارای قطر های متفاوتی در مغزی مسی هستند. قطر مغزی ها به صورت متداول 0.4 میلیمتر، 0.5 میلیمتر و 0.6 میلیمتر می باشند که در بازار به صفر چهار، صفر پنج و صفر شش شناخته می شوند.

مجموعه کامل آموزش برقکاری ساختمان و صنعتی