روش هاي مقابله با خطر اتصال بدنه

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

اتصال بدنه يكي از خطرات برق مي باشد ودر تعريف آن مي توان گفت عبارتست از برخورد سيم حامل جريان با بدنه فلزي دستگاه ها كه جزء مدار برق نيست.

براي مقابله با اين خطر از روش هاي زير استفاده مي شود:

1- استفاده از ولتاژ هاي پايين

2- استفاده از بدنه عايق براي دستگاه هاي برقي

3- ترانس ايزوله يا يك به يك

4- حفاظت توسط سيم نول

5- سيستم ارت

6- كليد FI( البته استفاده از اين كليد در مدارات برق براي تشخيص جريان نشتي مي باشد وبه اشتباه از اين كليد به عنوان محافظت ياد مي شود.)

آموزش عملي برقكاري ساختمان تنها با خواندن يك كتاب