شستی چیست

شستی ها نوعی کلید هستند از دسته کلید های ساده .شستی ها در تابلو های برق به انواه مختلفی تقسیم می شوند . شستی های استارت فشستی های استپ وشستی های استارت استپ دوبل

شستی

شستی های استارت

عمل این کلید به این صورت است که زمانی که نیرو به آن وارد می شود دوکنتاکت داخل آن به یکدیگر متصل می شوند ومدار وصل می شود .اما وقتی دست از روی آن برداشته می شود مدار قطع می شود یعنی دوکنتاکت از هم فاصله می گیرند .

 شستی استپ

در این شستی ها  در حالت عادی دوکنتاکت داخل شستی به یکدیگر متصل هستند وزمانی که با دست به شستی فشار وارد می کنیم دو کنتاکت داخل شستی از هم جدا می شوند ومدار قطع می شود .

مجموعه استاد شاگرد برق