طرز کار با آمپرمتر القایی یا انیری یا چنگکی

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

این آمپر متر ها که بر اساس القای الکترومغناطیسی کار می کنند درانواع دیجیتال وآنالوگ موجود هستند ودارای دو فک یعنی محلی که سیم حامل جریان در آن قرار می گیرد می باشند ویک صفحه نشان دهنده برای نشان دادن مقدار اندازه گیری شده . برای اندازه گیری جریان تنها کافی است پس از روشن کردن دستگاه وقرار دادن کلید سلکتور برروی کمیت جریان تنها یک سیم در بین دوفک قرار داده ومقدار اندازه گیری شده را خواند .دقت کنید فقط باید یک سیم بین دو فک قرار بگیرد واگر بیشتر از یک سیم قرار گرفت ممکن است عددی نشان داده نشود ویا مقدار واقعی اندازه گیری نشود .اگر حدود جریان اندازه گیری را نمی دانید کلید سلکتور را روی بیشترین مقدار خود قرار دهید

بدون هيچگونه دوره آموزشي ، با خواندن يك كتاب ، برقكار ساختمان باش

آمپرمتر القايي