طرز کار با اهم متر آنالوگ

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

اهم متر دارای یک صفحه مدرج ویک کلید سلکتوری است که از این کلید برای تغییر رنج استفاده می شود .

ابتدا جریان مدار را قطع کنید . زیرا اگر اهم متر در مداری که جریان آن وصل است وارد شود به شدت آسیب می بیند . اگر مقاومت در مدار قرار گرفته است حداقل یکی از پایه های آن را از مدار جدار کنید .سپس کم ترین رنج اهم متر را انتخاب کنید .

در صورت عدم حرکت عقربه ا هم متر علاوه برآن که می توان احتمال داد مصرف کننده قطع است ممکن است حوزه اندازه گیری ضعیف باشد وباید رنج بالاتری را انتخاب کرد .

پس از آنکه از انتخاب رنج مطمئن شدید باید صفر دستگاه را تنظیم کنید . برای این کار رابط های اهم متر را روی هم قرار دهید در این صورت بلافاصله عقربه حرکت می کند ودر حدود صفر می ایستد . در این حالت با حرکت پیچ تنظیم صفر که معمولاً علامت اهم کنارش قرار گرفته است عقربه را برروی صفر منطبق کنید . دقت کنید صفر تنظیم شده برای رنجی است که انتخاب کرده اید ودر صورت تغییر رنج باید مجدداً صفر را تنظیم کرد .

رابط ها را به مدار وصل کنید وپس ازانحراف عقربه ،   مقدار قرائت شده را در رنج دستگاه ضرب کنید تا مقدار واقعی بدست آید .

جعبه ابزار سفارشی برقکار ساختمان وصنعتی

کیف ابزار