طریقه تست دیود

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

طریقه تست دیود                               

1- برای تست دیود از یک اهم متر استفاده کنید .

2- رابط های اهم متر را به پایه های دیود وصل کنید .

3- سپس جای دورابط اهم متر را عوض کنید .

دیود سالم در یکی از دوحالت فوق(حالت 2یا3) باید سبب انحراف عقربه اهم متر ودر حالت دیگر نباید عقربه اهم متر منحرف شود .درغیر این صورت دیود معیوب است .

سامانه پاسخگویی به سوالات برقکار ساختمان وصنعتی