طریقه شناسایی سیم های + و- در آداپتورها

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

1- در صورتی که آداپتور دارای دوسیم به رنگ های آبی ومشکی باشد ،سیم آبی منفی وسیم مشکی مثبت در نظر گرفته شود.

2- در صورتی که آداپتور دارای دوسیم وهر دو به رنگ مشکی باشد ، سیم مشکی که نوشته سفید رنگ برروی خود دارد را به عنوان سیم مثبت وسیم دیگر را منفی در نظر بگیرید.

3- توسط یک ولتمتر دیجیتالی نیز می توانید بفهمید در آداپتور کدام سیم خروجی مثبت وکدام یک منفی است . تنها کافی است دو رابط ولتمتر را به دوسر سیم های خروجی آداپتور وصل کنید . حالتی را ایجاد کنید که عدد ظاهر شده روی صفحه ولتمتر مثبت باشد ، در این حالت سیم متصل شده به رابط ترمینال مشترک COM ولتمتر منفی است وسیم دیگر خروجی مثبت می باشد.

سامانه پاسخگویی به سوالات برقکار ساختمان وصنعتی