قوانين كابل كشي برق

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

1- عمق دفن كابل هاي برق فشار ضعيف بايد بين 70 تا 100 سانتي متر باشد .

2- عمق دفن كابل هاي برق فشار متوسط بايد 30 سانتي متر بيشتر از كابل هاي فشار ضعيف باشد.

3- اگر كابل ها به موازات هم كشيده شوند - كابل هاي برق فشار متوسط نبايد مستقيما در زير كابل هاي برق فشار ضعيف قرار گيرند.

4- كابل ها بايد در داخل ماسه نرم خوابانده شوند به نحوي كه حداقل 10 سانتي متر ماسه اطراف كابل را احاطه كند.

5- براي حفاظت كابل در برابر عوامل مكانيكي بايد لايه اي از آجر يا بلوك سيماني كنار هم روي ماسه چيده شود . طول آجر يا بلوك عمود بر محور كابل باشد.

توضيحات بيشتر در كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13