قوانين مدارات روشنايي

1- مدارهاي تغذيه كننده چراغ ها يا نقاط روشنايي نبايد پريزها يا هرگونه وسيله يا دستگاه ديگر را تغذيه كنند.

2- از هر مدار روشنايي مي توان يك يا دو موتور كوچك را به شرط آنكه مجموع توان آنها از 100 وات تجاوز نكند تغذيه كرد.مثلا از مدار روشنايي سرويس بهداشتي مي توان يك يا دو فن انشعاب گرفت .

3- هر مدار روشنايي نبايد بيش از 12 چراغ يا نقطه روشنايي (غير از روشنايي ايمني ) را ، اگر در بيش از يك اتاق يا فضاي مشخص قرار گرفته باشد تغذيه كند.

4- تعداد چراغ هاي مدار كه در يك اتاق يا فضاي مشخص نصب مي شود فقط به جريان مجاز هادري مدار بستگي دارد.

توضيحات بيشتر در كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13