محاسبه بار روشنایی

در مواردی که از لامپ های رشته ای برای  روشنایی استفاده می شود ، بار روشنایی مورد نیاز را می توان برابر 20 تا 30 وات بر متر مربع مساحت  در نظر گرفت. در محل هایی مانند زیر زمین وانباری 10 تا 15 وات و برای حیاط خانه 5 تا 10 وات بر مترمربع مساحت کافی است. به عنوان مثال برای اتاق 3 در 4 یعنی مساحت 12 متر مربع، مقدار بار روشنایی بر اساس 25 وات بر متر مربع مساحت مقدار 300 وات به دست می آید. بنابراین می توان از سه عدد لامپ رشته ای 100 وات استفاده کرد.

http://ghods.old.iums.ac.ir/uploads/208608_p4sl9oag_125027.gif

بدون هيچگونه دوره آموزشي ، با خواندن يك كتاب ، برقكار ساختمان باش