مفاهیم روشنایی

مفاهيم روشنايي

موضوعي كه قصد بررسي آن را داريم عبارتست از بررسي اثر جايگزيني لامپهاي LED به جاي انواع لامپهاي مورد استفاده كه در تطبيق با دسته بندي فوق مربوط به سومين نقطه اساسي در چرخه انرژي يعني مصرف و مصرف كنندگان مي باشدكه در ذيل به آن ميپردازيم.بهينه سازي در سيستمهاي روشنايي نه تنها از ديد بهره وري مصرف انرژي بلكه از لحاظ حفظ بهداشت و ايمني ضروري به نظر ميرسد چرا كه اثرات يك سيستم روشنايي نامناسب ميتواند به صورت خشكي چشم،سردرد،نقص بينايي و تصادفات ناشي از كمي نور يا درخشندگي و چشمزدگي بروزكرده و موجب افت راندمان كاري افرادگردد.

ابتدا تعاريفي از مباحث مهم در روشنائي را از نظر ميگذرانيم:

 

Ф - شارنوري: كل توان نوري است كه از يك منبع نور(مثلأ لامپ) درجهات مختلف منتشر می گردد و واحد آن لومن (Lumen) می باشد.يك لومن عبارتست از فلوي نوري كه از جسم كاملا تيره یا سیاه به سطح5805/0 میلیمترمربع در درجه حرارت 2042 درجه کلوین ساطع می شود.

 

η - بازده نوري: خارج قسمت شار نوري به توان الكتريكي مصرفي آن را،بازده نوری لامپ (Efficacy) مينامندكه واحد آن لومن بر وات (l/w)است.

 

I – شدت نور: شدت نور عبارتست از چگالي شار نوري در جهت و يا زاويه معینی در فضا كه به صورت خارج قسمت شار نوري (Ф) به زاويه فضايي (ω) بيان ميگرددكه واحد آن شمع (Candella) است.

بديهي ست،در صورتي كه فلوي نوري بطور يكنواخت پخش شده باشد ،مقدار شدت نور برابر خواهد شد با :I=d Ф/d ω

 

E – شدت روشنايي : نسبت مقدار شار نوري كه به طور عمودي بر سطح مي تابد، شدت روشنايي ناميده ميشود كه واحد آن لوكس مي باشد.

لوكس :يك لوكس عبارتست از روشنايي حاصل از تابش شار نوري به مقدار يك لومن بر سطحي برابر يك مترمربع