کلید گروهی و کلید سری

کلید گروهی وکلید سری

این دو کلید در قدیم کاربرد های بسیاری در برقکاری ساختمان ها داشته اند . استفاده از کلید گروهی در حمام ها بین محل رخت کن و محل استحمام بوده است تا زمانی که شخص وارد یا خارج از محل استحمام شد با گرداندن این کلید ، رختکن خاموش و لامپ محل استحمام روشن شود و برعکس. یا در تاریکخانه های عکاسی و یا جایی که نخواهند دو یا سه دسته لامپ در یک زمان با هم روشن باشند . کلید سری مانند کلید گروهی است با این تفاوت که توسط این کلید می توان هر دو لامپ را با هم نیز روشن وخاموش کرد مانند کلید دوپل. این کلید بیشتر برای لوستر ها کاربرد داشت . امروزه کلید های گروهی وسری کاربردی ندارندودر بازار یافت نمی شوند .

بدون هيچگونه دوره آموزشي ، با خواندن يك كتاب ، برقكار ساختمان باش