کمک های اولیه به هنگام برق گرفتگی

کمک های اولیه به هنگام برق گرفتگی

در موقع برق گرفتگي ياري دهنده ،ضمن خونسردي بايد بي درنگ کارهای زیر را انجام دهید:

1-ابتدا جريان برق را از نزديكترين راه به صورت مطمئن و ایمن قطع نمائيد.

2- اگر امكان قطع جريان برق به راحتي امكان پذير نمــي باشد با استفاده از يك قطعه چوب خشك، پارچه خشك، پلاستيك، روزنامه چندبار تا شده، پوشيدن كفش لاستيكي بدون ميخ و يا ساير اشياء عايق در مقابل جريان برق در زير پا، مصدوم را از تماس با برق جدا نمود.

3- ياري دهـنده در هيچ شـرايطي بدون عـايق كـردن خود نبايد بدن شخص برق گرفته را لمـس نمايـد، زيرا بي ترديد خود نيز دچار برق گرفتگي خواهید شد.

4- بعد از جدا نمودن شخص از جريان برق در صورت قطع تنفس و يا ايست قلبي تا رسيدن مامورين امداد با استفاده از تنفس مصنوعي و ماساژ قلبي (CPR) كمك هاي اوليه را انجام دهيد.