شوک الکتریکی

   شوک الکتریکی

شوک الکتریکی ناشی از عبور جریان متناوب در ولتاژهای ضعیف و متوسط از داخل بدن انسان می باشد. تعریفی راکه مقررات الکتریکی کارخانه ها (F.E.R) (1) در ارتباط با شوک الکتریکی نموده است بدین شرح است که شوک تنها یک عکس العمل نیست بلکه یک اصطلاح عمومی که با توجه به تاثیرات و تغییرات بوجود آمده در عصبها و ماهیچه ها در اثر عبور جریان در بدن ایجاد می شود . این عارضه اغلب همراه با درد ایجاد شده ولی در ظاهر بدن انسان هیچگونه صدمه و نشانه ای را ایجادنمی کند.

بیشترین صدمات در محل های ورود و خروج جریان در ظاهربدن ایجاد میشود و بستگی به مسیر عبورجریان در داخل بدن دارد. در بعضی مواقع گزارش شده که در هنگام عبور جریان از ماهیچه هاممکن است ماهیچه هاجمع به حالت باز و ماهیچه های باز به حالت جمع در آیند و در حالت جمع بمانند در نتیجه این عمل ممکن است فرد ابزار برقی یا سیم حامل برق را با دست محکم گرفته یا اینکه به عقب پرتاب شود در حالت دیگر اگر مسیر عبور جریان از ماهیچه های قلب و ششهای تنفسی باشد نتیجه آن ممکن است منجر به مرگ شود و باعث ایست تنفسی و قلبی فرد مصدوم شود . این عمل که به عنوان فیبریلاسیون قلبی یا تنفسی معروف است از سال ۱۹۵۵توسط متخصصین مختلف مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در مراحل مختلف اعلام گردیده است .

عبور جریان و ایجاد شوک در بدن انسان بستگی به ایجاد شرایطی دارد که در ذیل به عوامل موثر در ایجاد شرایط شوک می پردازیم:

عوامل مهمی که در برق گرفتگی و ایجاد شوک موثرند:

الف – مقاومت بدن

ب – شدت جریان

ج – نوع جریان

د – مدت زمان عبور جریان

ه – مسیر عبور جریان

و- فرکانس برق

ز- ولتاژ

 

برچسبها: شوک الکتریکی