مزيت سيم افشان نسبت به سيم مفتولي

- خاصيت ارتجاعي وحالت گيري سيم افشان در سوراخ ها ولوله ها بيشتر از سيم مفتولي است.

- سيم مفتولي خاصيت شكنندگي بيشتري دارد وزودتر از بين مي رود.

سيم

- خاصيت پوستگي سيم افشان باعث مي شود كه سيم افشان جريان بيشتري را نسبت به سيم مفتولي از خود عبور دهد.

مجموعه استاد شاگرد برق را همراه خود داشته باشيد