لطفاً با استفاده از قسمت تماس با ما و واحد ثبت شکایات موضوع ومتن شکایت خود را ارسال کنید . موارد ارسال شده مستقیماً مورد برسی مدیریت سایت قرار می گیرد .