کابل و دوشاخه پرسی

9845

محصول جدید

کابل و دوشاخه پرسی

طول کابل: 1/5 متر

کیفیت: کابل استاندارد

سطح مقطع و تعداد رشته : کابل دو رشته با سطح مقطع 75/. میلی متر مربع

تلفن سفارشات:

09139210684

محصولات مرتبط