اینترلاک چیست؟


تعریف:

به منظور جلوگیری از مانور اشتباه بین سکسیونر و بریکر چفت و بست الکتریکی و مکانیکی برقرار است که اینترلاک نامیده می شود.


یک دیدگاه بگذارید