تابلو LV AC در پست برق


مصرف داخلی ایستگاه:     تابلو LVAC

بعد از ترانس اصلی پست برق (63 به 20 کیلوولت) ترانس مصرف داخلی قرار دارد. ترانس اصلی پست برق با اتصال ستاره مثلث می باشد . جهت تشخیص خطای ارت فالت سمت ثانویه ترانسفورماتور قدرت که به صورت مثلث سربندی شده است نیاز است تا یک مرکز ستاره مصنوعی داشته باشیم پس از ترانسفورماتور زمین که به صورت زیگزاگ سربندی شده است استفاده می شود . این ترانس تک سیمپیچه است . ترانس مصرف داخلی نیز با اتصال مثلث ستاره می باشد . جهت صرفه جویی در هزینه ترانسفورماتور زمین و مصرف داخلی با هم ترکیب شده که به آن ترانس کامپکت می گویند. ترانس کامپکت با اتصال زیگزاگ ستاره می باشد.

در پست انتقال ترانسفورماتور دارای سه سیم پیچ می باشد با اتصال ستاره ستاره مثلث

مزایای سیم پیچ سوم:

تامین برق مصرف داخلی ایستگاه

حذف هارمونیک سوم ولتاژ

حذف نامتعادلی بار سیم پیچ ثانویه

سیم پیچ سوم با اتصال مثلث دارای سطح ولتاژ 20 کیلوولت می باشد . که به ترانس مصرف داخلی متصل می شود.

 


یک دیدگاه بگذارید