حفاظت دیفرانسیل در ترانسفورماتور قدرت


حفاظت دیفرانسیل را در ترانسفورماتورهای سه فاز توضیح دهید؟

رله دیفرانسیل جریان اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را مقایسه می کند و اگر هر گونه نامتعادلی مشاهده شد عمل کرده و هر دوسمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را قطع می کند.

محدوده عملکرد رله دیفرانسیل کجاست؟

بین دو CT اولیه و ثانویه ترانسفورماتور


یک دیدگاه بگذارید