حفاظت های الکتریکی ترانسفورماتور های قدرت


حفاظت های الکتریکی ترانسفورماتور قدرت چیست؟

حفاظت های الکتریکی اصلی شامل دیفرانسیلDIF و ارت فالت محدود REF می باشد و حفاظت های الکتریکی پشتیبان شامل رله های ولتاژی UV-OV و رله جریان زیاد OC وارت فالت EF  و رله اضافه بار OL می باشد.


یک دیدگاه بگذارید