حفاظت های مکانیکی ترانسفورماتور های قدرت


حفاظت های مکانیکال ترانسفورماتورهای قدرت عبارتست از :

رله بوخهلتس- رله جانسون- رله فشارشکن- رله

عدم برگشت روغن- رله کنترل کننده سطح روغن- رله آشکار ساز هوا در کنسرواتور

کاربرد رله بوخهلتس در کدام نوع ترانسفورماتور می باشد؟

ترانسفورماتور های روغنی دارای کنسرواتور و ظرفیت بالاتر از 800 کیلوولت آمپر

کاربرد رله جانسون در کدام دسته از ترانسفورماتورها می باشد؟

ترانسفورماتورهایی که مجهز به تپ چنجر قابل قطع زیر بار هستند.


یک دیدگاه بگذارید