سکسیونر چیست؟


سکسیونر چیست؟

کلیدی است که غیر قابل قطع و وصل در زیر بار و جریان های اتصال کوتاه می باشد.

در سکسیونر تیغه ها قابل رویت است و به همین دلیل در پست برق نقطه تضمین(نقطه بدون انرژی کردن و جداسازی شده) محسوب می شود.


یک دیدگاه بگذارید