طرز کار با آمپرمتر القایی یا انبری یا چنگکییک دیدگاه بگذارید