مدار نصب کلید دو پل


مدار نصب کلید دوپل :

کلید دوپل دارای سه کنتاکت است . یکی مشترک ودوکنتاکت دیگر غیر مشترک هستند .کنتاکت مشترک با دوکنتاکت غیر مشترک می تواند ارتباط داشته باشد ولی کنتاکت های غیر مشترک نمی توانند  با هم ارتباطی  داشته باشند .

سیم فاز به کنتاکت مشترک کلید ودوکنتاکت غیر مشترک کلید هر کدام به یک لامپ یا یک دسته لامپ وصل می شوند .  سیم نول هم مستقیماً به لامپ ها وصل می شود .

پس از بازکردن کلید ، کنتاکت مشترک را از روی رنگ آن ویا نگاه می توان تشخیص داد . می توانید از یک اهم متر دیجیتالی هم استفاده کنید وبا قرار دادن دادن اهم متر روی بوق وارتباط دو رابط اهم متر به کنتاکت ها ی کلید وتغییر حالت کلید کنتاکت مشتر ک را پیدا کنید .

 

 


یک دیدگاه بگذارید