وبلاگ

تابلو LV AC در پست برق


مصرف داخلی ایستگاه:     تابلو LVAC بعد از ترانس اصلی پست برق (63 به 20 کیلوولت) ترانس مصرف داخلی قرار دارد. ترانس اصلی پست برق با اتصال ستاره مثلث می باشد

بیشتر بخوانید

حفاظت های الکتریکی ترانسفورماتور های قدرت


حفاظت های الکتریکی ترانسفورماتور قدرت چیست؟ حفاظت های الکتریکی اصلی شامل دیفرانسیلDIF و ارت فالت محدود REF می باشد و حفاظت های الکتریکی پشتیبان شامل رله های ولتاژی UV-OV و

بیشتر بخوانید

حفاظت های مکانیکی ترانسفورماتور های قدرت


حفاظت های مکانیکال ترانسفورماتورهای قدرت عبارتست از : رله بوخهلتس- رله جانسون- رله فشارشکن- رله عدم برگشت روغن- رله کنترل کننده سطح روغن- رله آشکار ساز هوا در کنسرواتور کاربرد

بیشتر بخوانید

ترمومتر چیست؟


ترمومتر چیست؟ در ترانسفورماتور های قدرت  برای اندازه گیری و نمایش دمای روغن و سیم پیچ استفاده می شود. انواع ترمومتر در ترانسفورماتورهای روغنی را نام ببرید؟ ترمومتر روغن در

بیشتر بخوانید

حفاظت دیفرانسیل در ترانسفورماتور قدرت


حفاظت دیفرانسیل را در ترانسفورماتورهای سه فاز توضیح دهید؟ رله دیفرانسیل جریان اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را مقایسه می کند و اگر هر گونه نامتعادلی مشاهده شد عمل کرده و

بیشتر بخوانید