وبلاگ

حفاظت های مکانیکی ترانسفورماتور های قدرت


حفاظت های مکانیکال ترانسفورماتورهای قدرت عبارتست از : رله بوخهلتس- رله جانسون- رله فشارشکن- رله عدم برگشت روغن- رله کنترل کننده سطح روغن- رله آشکار ساز هوا در کنسرواتور کاربرد

بیشتر بخوانید