وبلاگ

لاجیک چیست؟


 باز و بستن سکسیونر ها و کلیدها و اینترلاک های بین سکسیونر و کلید، توسط گیت های منطقی ترسیم می شود که مدارات لاجیک نمیده می شود.

بیشتر بخوانید