وبلاگ

مدار نصب کلید دو پل


مدار نصب کلید دوپل : کلید دوپل دارای سه کنتاکت است . یکی مشترک ودوکنتاکت دیگر غیر مشترک هستند .کنتاکت مشترک با دوکنتاکت غیر مشترک می تواند ارتباط داشته باشد

بیشتر بخوانید